آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی
دی وی دی استاد مجید وجدانی
معلم آنلاین

مقايسهء عملكرد سيستمهاي ANC پيشخور و پسخورتك كاناله در تضعيف نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:01

 

سپيده شماعي

دانشكده برق

دانشگا ه علم و صنعت ايران

بخش عمده اي از كاربردهاي ANC مربوط به حذف نويز صوتي در كانا لهاي باريك مي باشد، كه در چنين مواردي معمولا " از سيستم  ANC تك كاناله استفاده مي شود .سيستمهاي ANC انواع مختلفي دارند و از الگوريتمهاي متنوعي استفاده مي كنند. در اين مقاله سيستمهاي ANC پيشخور باند پهن و پسخور تك كاناله كه از الگوريتم متداول FXLMS استفاده مي كنند، به اختصار شرح داده شده و با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري ميزان تضعيف ناشي از آنها بر روي يك نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن بررسي و مقايسه گرديده است.در تضعيف نويزهاي باند باريك، سيستم ANC پسخور از عملكرد بهتري نسبت به سيستم ANC پيشخورباند پهن برخوردار مي باشد . سيستم پيشخور فقط قادر به تضعيف مؤلفه هاي فركانسي است كه در سيگنال مرجع آن وجود دارند،در حالي كه چنين محدوديتي در سيستم پسخور ديده نمي شود.نتايج شبيه سازي اين موضوع را به روشني نشان مي دهند.

 

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:47  

پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 06:38

 

رضا صالح،حسين خوشبين قماش

دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده مهندسي - گروه برق

 

چكيده:

در اين مقاله روشي براي پنهان سازي داده در سيگنال صحبت كه عمليات فشرده سازي شكل موجي بر روي آن صورت گرفته و به صورت كور آَشكار سازي مي شود ، ارائه شده است . ويژگي مهمي كه اين روش دارد آن است كه گيرنده براي آشكار سازي به سيگنال اصلي نيازي ندارد ، بنابراين سيگنال صحبت به يك عبارت خاص مقيد نبوده و مي تواند تغيير كند . نتايج نشان مي دهد كه در اين روش با حفظ كيفيت شنيداري ، نرخ خطا حتي در نسبت سيگنال به نويز هاي پايين حداقل مي شود.

 

 

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:47  

بررسی الگوریتم MUSIC و MVDR

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 06:28

از جمله الگوریتم های بسیار مهم و نیز پرکاربرد در بسیاری از مباحث بخصوص در مخابرات سیار و موبایل، الگوریتم MUSIC می باشد. در محیطی که اطلاعاتی از زوایای مربوط به کاربران هم فرکانس نداریم می توانیم با این الگوریتم برای استخراج سیگنالهای مربوطه شان اقدام کرده و بعد از آنکه اطلاعاتی از موقعیت زوایه ای کاربران بدست آوریم، از شکل دهنده آن از نوع MVDR استفاده می کنیم.

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:46  

سنسور گاز مادون قرمز

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 06:23

 

غلامرضا حسن زاده مجيد بناءشاهوردي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

چكيده :

سنسور گاز مادون قرمز با توليد امواج مادون قرمز وتشعشع آن در محدوده اي مشخص مي تواند گاز معين شده را تشخيص دهد . امواج مادون قرمز در كانالي بنام سلول گازي در حال تابش هستند . هنگامي كه گاز مورد نظر وارد اين سلول گازي شد تحت تابش امواج مادون قرمز قرار مي گيرد .

اين امواج با برخورد با گاز مورد نظر با طول موج معين ، جلوي تابش امواج مادون قرمز را مي گيرد ومانع رسيدن امواج به قمست آشكارساز سنسور مي شود . هرچه غلظت گاز زياد باشد امواج مادون قرمز رسيده به آشكار ساز كمتر شده و باعث شناسايي گاز مي شود .

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:46  

استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازي كورسيگنال براي كاهش اثر داده هاي پرت

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط مسعود جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 06:17

 

 

كريم سليمي، محمد امير فلاح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ني ريز

پژوهشكده هيدروفيزيك شيراز

چكيده:

دراين مقاله مساله جداسازي كورسيگنال را با استفاده از روشهاي آمارگان مقاوم بررسي ميكنيم.الگوريتمهاي متداول جداسازي كورسيگنال نسبت به انحراف داده ازمدل فرضي بسيارحساس هستند.به اين معني كه وجود تعدادي داده پرت در ميان داده ها ،باعث واگرايي الگوريتم ويا كند شدن همگرايي آن ميشود.براي مقابله با اين مشكل از روشهاي آمارگان مقاوم استفاده ميكنيم.به اين صورت كه ابتدا داده هاي مورد استفاده در الگوريتم از يك بخش پردازش اوليه عبور ميكنند تا اثرداده هاي پرت تا حد ممكن كاهش يابد. سپس اين داده هاي جديد به الگوريتم داده ميشود.تا كنون از اين روش در جدا سازي كور اسنفاده نشده است. با شبيه سازيهاي انجام داده شده نشان داده ايم كه همگرايي الگوريتمها با داده هاي جديد بهتر شده است.همچنين نشان داده ايم كه در محيطهاي نويزي كارايي روش جديد از روشهاي قبلي بهتر است.البته اين بهبود كارايي به بهاي كاهش سرعت همگرايي بدست ميايد.

 

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 19 خرداد 1391 ساعت 07:46  

صفحه 7 از 16